Kruimeltje

Kinderdagverblijf

Huishoudelijk reglement

Algemene informatie:

Het beleid:

De prijs:

Recht van het gezin:

Nuttige informatie:

Beëindigen van de opvang:

Kinderopangtoelage
U kan het reglement hier ook downloaden.
Algemene informatie:

Het kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf Kruimeltje is een organisatie van organisator ‘Kinderdagverblijf Kruimeltje bvba’.
Onze ondernemingsnummer is: BE0568.744.751.
De verantwoordelijke van Kinderdagverblijf Kruimeltje is:
Eline De Laender
Vierseizoenenlaan 15
2610 Wilrijk
GSM: 0493/71.30.99
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kinderdagverblijf Kruimeltje staat onder permanente camerabewaking, uit veiligheidsoverwegingen.

De kinderopvanglocatie

Het kinderdagverblijf is gelegen in de Vierseizoenenlaan 15 te Wilrijk.
We zullen geopend zijn van maandag tot en met vrijdag en dit telkens van 7.30 uur tot 18 uur.
We zijn steeds bereikbaar via telefoon (0493/71.30.99) of e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Tijdens de zomervakantie sluiten we twee aaneensluitende weken. Jaarlijks hebben we ook een aantal sluitingsdagen.
Deze zullen via een schriftelijke mededeling worden meegedeeld.
De lijst met sluitingsdagen kan u steeds in het kinderdagverblijf terugvinden of op onze website.

Organisatie kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf beschikt over een team deskundige medewerkers, die beantwoorden aan de diplomavereisten van kind en gezin. Ons team zal bestaan uit de volgende vaste medewerkers:

De organisator:
Deze functie zal uitgeoefend worden door Brigitte Swenters.
Zij is verpleegkundige van opleiding en was 29 jaar actief in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen.
Vroeger is ze zelf nog een tijdje onthaalmoeder geweest. Zij zal uw kindje met alle goede zorgen omringen.

De verantwoordelijke:
Deze functie zal uitgeoefend worden door Eline De Laender.
Ze is psychologe en leerkracht lager onderwijs van opleiding en werkte voorheen ook in een kinderdagverblijf. Ze heeft zelf een jong zoontje.

Ook zullen jullie een aantal andere mensen bij ons zien.
Iemand die jullie vaak bij ons over de vloer zullen zien komen is Stefan de Kort. Hij is de partner van de verantwoordelijke Eline De Laender. Hij zal invallen bij ziekte van collega’s, meehelpen op drukke momenten en allerlei andere taken uitvoeren.
Dagelijks zullen wij vers bereid eten voor onze kindjes voorzien.

Contactgegevens Kind en Gezin

Kinderdagverblijf Kruimeltje werkt onder toezicht van Kind en Gezin.
Hieronder vindt u de gegevens van Kind en Gezin:
Adres: Lange Kievitstraat 111- 113 bus 32, 2018 Antwerpen
Tel: 03/206.20.61
E- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Het beleid:

De aangeboden kinderopvang

Baby’s:
Het dagverloop van de baby’s verloopt volgens hun eigen ritme. Dit wordt aangepast aan de thuissituatie. In overleg met u als ouder wordt er afgesproken wat er voor uw kindje het beste is.
Flesvoeding wordt in poedervorm (in de juiste hoeveelheden) meegegeven. In geval van borstvoeding, wordt de afgekolven moedermelk meegegeven.
Groentepap en fruitpap wordt door ons dagelijks vers bereid.

Peuters:
Het dagverloop van de peuters verloopt volgens een vast stramien. Vanzelfsprekend kan hier van afgeweken worden indien noodzakelijk.
De peuters hebben tot 9.00 uur vrij spel. De begeleidsters spelen mee, houden een oogje in het zeil en stimuleren de kinderen.
Hierna wordt er opgeruimd en nuttigen ze een tussendoortje.
We proberen na het tussendoortje vaak activiteiten te doen met de kinderen. Dit kan knutselen zijn, zingen, puzzelen, tekenen, schilderen,…
Om 11.00 uur wordt het warme middagmaal gegeten. Hierna is er een individueel verzorgingsmoment voor elk kindje. Ze gaan dan slapen in hun eigen bedje, met hun eigen slaapzakje.
Elk kind slaapt zo lang hij wilt, tenzij anders met de ouders overeen gekomen.
Om 15 uur is het tijd voor fruit en een koekje.
Zindelijkheidstraining doen we een hele dag door. Op geregelde tijdstippen worden de oudere peuters op het potje gezet.
Ook verschonen doen we op geregelde tijdstippen.

Inschrijving en opname

Het broertje of zusje van een naar het kinderdagverblijf gaande kindje heeft voorrang op de wachtlijst.
U kunt uw kind inschrijven vanaf dat u/ uw partner in verwachting bent/is.
U kan uw aanvraag telefonisch of via e- mail indienen. Wij gaan na of er nog een opvangplaats beschikbaar is voor de door u aangevraagde dagen. We beantwoorden uw aanvraag zo snel mogelijk en nodigen u ter plaatse uit. In het kinderdagverblijf krijgt u dan een rondleiding en een uitleg van onze werking. Op dit moment kunnen ook al uw vragen beantwoord worden.
Wanneer u beslist uw kind bij ons in te schrijven, dient u het inschrijvingsgeld van 75 euro te betalen. Dit bedrag zorgt ervoor dat u zeker bent van uw opvangplaats.
Het omvat de reserveringskost, de dossierskosten en verzekering. Bijgevolg krijgt u deze som ook niet terug. Dit inschrijvingsgeld dient binnen de 7 werkdagen overgemaakt te worden op onze rekening. Wanneer dit niet binnen de 7 werkdagen werd voldaan, gaan wij er vanuit dat u de opvangplaats niet meer wenst.
Verder dient u ook een waarborg van 250 euro te betalen. Deze waarborg dient ten laatste 3 maanden voor uw startdatum voldaan te zijn. Hiervan kan afgeweken worden, in overleg met de verantwoordelijke.
Indien de opvang niet van start kan gaan op de afgesproken startdatum, dient u dit ten minste 1 maand op voorhand te melden. Bij niet naleven van deze afspraak, verliest u uw waarborg.
Uw inschrijving is pas volledig na het ondertekenen van de schriftelijke overeenkomst, het huishoudelijk reglement en het storten van de waarborg evenals het inschrijvingsgeld.
Wij vragen om uw kindje in totaal minstens twee hele dagen per week naar de opvang te brengen. Dit om uw kindje gewoon te maken aan onze structuur, aan de andere kindjes, maar ook aan ons als begeleiders. Anderzijds is het voor ons ook belangrijk om zo uw kindje goed te kennen en aan al zijn/haar noden te voldoen.

Brengen en afhalen

Wij vragen u uw kindje voor 9.00 uur te brengen, tenzij anders afgesproken met de verantwoordelijke. Wanneer uw kindje er om 9.00 uur niet is, kan het niet deelnemen aan de voorziene activiteit van dat moment. Om 9.00 uur gaat onze tussendeur op slot, uit veiligheidsoverwegingen.
Door wie uw kindje gebracht en afgehaald wordt, wordt bij de definitieve inschrijving gevraagd. Wanneer uw kindje toch een keer door iemand anders afgehaald wordt, moet dit vooraf aan het kinderdagverblijf gemeld worden. Dit kan telefonisch, per sms of per mail. Anders wordt uw kindje niet meegegeven. Liefst zijn wij ook in het bezit van een foto van de persoon die uw kindje komt afhalen.

Ziekte of ongeval

Wanneer uw kindje niet aanwezig zal zijn wegens ziekte, moet u uw kind telefonisch ‘afmelden’ voor 9.00 uur. Ook al komt uw kindje niet naar de opvang, de maandprijs blijft hetzelfde. Bij langdurige ziekte, wordt dit besproken met de verantwoordelijke. De eindbeslissing in verband met de maandprijs wordt in dit geval door de verantwoordelijke genomen.
Uw kind mag niet naar het kinderdagverblijf komen indien het één van de volgende ziektetekenen vertoont:

 • Aanhoudende diarree
 • Braken (twee of meer keer tijdens de laatste 24 uur)
 • Koorts (boven 38°C) gepaard met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, verwardheid, uitslag, of prikkelbaarheid
 • Ademhalingsmoeilijkheden of ademnood
 • Huiduitslag in combinatie met koorts of gedragsveranderingen
 • Een besmettelijke ziekte
 • Elk kind dat wegens ziekte zoveel aandacht vraagt dat de gezondheid en/of de veiligheid van de andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden.
 • Elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten

Wij vragen u om uw kind zo snel mogelijk te komen afhalen:

 • Indien uw kind 38°C of meer koorts heeft.
 • Indien uw kind, ongeacht de leeftijd, te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in het kinderdagverblijf.
 • Indien uw kind teveel zorg en aandacht vraagt, zodat het kinderdagverblijf de gezondheid en/of de veiligheid van de andere kinderen niet meer kan garanderen.

Indien u telefonisch niet bereikbaar bent, doen wij (indien nodig) beroep op dokter Vanja Slootmaekers.
In noodgevallen nemen we contact op met de hulpdiensten.
Alle kosten verbonden aan medische tussenkomsten, zijn voor uw rekening.

Medicatie

Indien uw kindje medicatie toegediend moet krijgen in het kinderdagverblijf, vragen wij steeds een voorschrift/attest van een dokter. Zonder voorschrift/attest dienen wij geen medicatie toe.
Ook medicatie die vrij te verkrijgen is (hoestsiroop, Perdolan,…) dient vergezeld te zijn van een voorschrift.
De medicatie moet voorzien zijn van de naam van uw kindje.

De prijs:

Opvangprijs

De maandprijs omvat de algemene verzorging en opvang, vers bereid eten en basisverzorgingsproducten. Wat niet in onze prijs zit zijn: luiers, flesvoeding, medicatie en specifieke biologische of dieetvoeding.
Wanneer de luiers van uw kindje op zijn in het kinderdagverblijf, gebruiken wij er van ons. Dit zal als extra kost verrekend worden in uw Een halve dag omvat maximum 5 uur opvang.
Extra opvangdagen kunnen bij de verantwoordelijke worden aangevraagd. Afhankelijk van de bezetting van dat moment, kan dit worden toegezegd. Hierop is de kinderopvangtoelage echter niet van toepassing (zie rubriek kinderopvangtoelage). Deze extra dagen zijn dus voor eigen rekening, alsook boetes.
Wanneer de 5 uur opvang voor een halve dag overschreden wordt, wordt er een boete van 15 euro aangerekend binnen de openingsuren. Wordt deze na de openingsuren overschreden, wordt er een boete van 15 euro per begonnen kwartier aangerekend.

Ook wanneer uw kind een hele dag komt, en na openingstijd wordt opgehaald, wordt er een boete van 15 euro per begonnen kwartier aangerekend.
Betaling van de maandelijkse rekeningen gebeurt via overschrijving en dit binnen de 7 dagen na factuurdatum op het rekeningnummer: BE20 0689 0167 6156
Indien de factuur niet vereffend is voor de 11de van de lopende maand, wordt een eerste herinnering verstuurd. Het factuurbedrag wordt automatisch en zonder voorafgaande aanmaning vermeerderd met een forfaitaire verhoging voor schadevergoeding van €25.

Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven binnen de 5 werkdagen, wordt een tweede rappel gestuurd. Ook hier komt dan nog eens €25 schadevergoeding bovenop.
In een derde rappel worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. Bij weigering van betaling van de opvang na drie rappels, om eender welke reden, wordt het verschuldigde bedrag in mindering gebracht van deze waarborg. De waarborg is echter géén betalingsmiddel!
Bij niet betaling kan kinderdagverblijf Kruimeltje de opvang stopzetten en/ of juridische stappen ondernemen. Een factuur wordt steeds in één geheel betaald, en niet in verschillende schijven. Dit omwille van boekhoudkundige redenen.

Aan de hand van het attest inkomenstarief, wordt er berekend hoeveel de stad Antwerpen per dag tussenkomt op uw factuur (maximum €14 per dag).
Het kinderdagverblijf werkt met een vaste maandprijs, afhankelijk van het opvangplan. In deze maandprijs zijn een aantal afwezigheidsdagen, verlofdagen en feestdagen verrekend. Ook al komt uw kindje dus een aantal dagen niet naar de opvang, de maandprijs blijft steeds hetzelfde.
Wanneer uw kindje extra dagen komt (buiten de afgesproken dagen volgens het vaste opvangplan), betaalt u hiervoor bij. Voor een hele dag betaalt u dan 30 euro en voor een halve dag 20 euro (maximum 5 uur opvang). Op deze extra opvangdagen is de kinderopvangtoelage niet van toepassing! De kosten, alsook eventuele boetes zijn voor eigen rekening.
De stad Antwerpen betaalt de kinderopvangtoelage per opvangplan rechtstreeks aan het kinderdagverblijf. Dit wordt dus in vermindering gebracht op uw maandelijkse factuur.

De vastgestelde maandprijs is als volgt:

 • 5 dagen per week: €528 (20 afwezigheidsdagen, sluitingsdagen en feestdagen verrekend)
 • 4,5 dagen per week: €475 (18 afwezigheidsdagen, sluitingsdagen en feestdagen verrekend)
 • 4 dagen per week: €423 (16 afwezigheidsdagen, sluitingsdagen en feestdagen verrekend)
 • 3,5 dagen per week: €370 (14 afwezigheidsdagen, sluitingsdagen en feestdagen verrekend)
 • 3 dagen per week: €318 (12 afwezigheidsdagen, sluitingsdagen en feestdagen verrekend)
 • 2,5 dagen per week: €265 (10 afwezigheidsdagen, sluitingsdagen en feestdagen verrekend)
 • 2 dagen per week: €213 (8 afwezigheidsdagen, sluitingsdagen en feestdagen verrekend)


Ook voor gezinnen die niet in de stad Antwerpen wonen of in een deelgemeente ervan, gelden onze maandprijzen.

Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om zich te registreren bij de stad Antwerpen om recht te hebben op de kinderopvangtoelage.
Indien zij dit niet doen, hebben ze automatisch ook geen recht op een vermindering van de maandelijkse factuur en zal de maandprijs volledig door de ouders zelf te betalen zijn.

Wenmomenten

Om uw kindje te laten wennen aan het kinderdagverblijf, de gewoontes en de verzorgsters, kunnen er wenmomenten voorzien worden. Deze worden steeds vooraf besproken met de verantwoordelijke. Hoeveel wenmomenten er zullen plaatsvinden en op welke wijze, wordt besproken met de verantwoordelijke.
Tijdens een wenmoment is het kind in de opvang, zonder de ouders. Dit is in het belang van de rust in ons kinderdagverblijf en naar het welbevinden van onze andere aanwezig kinderen toe.
Voor een wenmoment gelden volgende prijzen: een halve dag (maximum 5 uur opvang): €20, een hele dag: €30.

Laattijdig ophalen

Wanneer de 5 uur opvang voor een halve dag overschreden wordt, wordt er een boete van 15 euro aangerekend binnen de openingsuren.
Bij te laat afhalen (na 18.00uur) wordt er een boete van 15 euro per begonnen kwartier aangerekend. Deze kosten worden verrekend op uw maandelijkse factuur.

Afwezigheid

Bij de inschrijving wordt een opvangplan afgesproken met de dagen dat uw kind komt. Indien uw kind niet naar de opvang komt, gebeurt de afmelding bij voorkeur schriftelijk via e-mail/sms of telefonisch.
Ook al is uw kind afwezig, de maandprijs blijft steeds hetzelfde.

Terugbetaling waarborg:

De waarborg wordt teruggestort bij het beëindigen van het verblijf van uw kind, na het voldoen van de laatste factuur en indien de opzegtermijn van 3 maanden werd gerespecteerd.
Bij weigering van betaling van de opvang, om eender welke reden, wordt het verschuldigde bedrag in mindering gebracht van deze waarborg.
De waarborg kan overgedragen worden naar uw volgende kind, ook al verblijven ze even samen in het kinderdagverblijf.
De waarborg wordt niet terugbetaald indien de gereserveerde opvangplaats wordt geannuleerd voordat u met de opvang van start bent gegaan.

Recht van het gezin:

Om te wennen

Uw kindje heeft recht om te wennen.
Zie rubriek “De prijs: Wenmomenten” voor meer details.

Toegang tot alle ruimtes

Als ouder heeft u steeds het recht op toegang tot alle ruimtes waar uw kind verblijft. Dit uiteraard enkel binnen de openingsuren.

Klachten uiten

Wanneer er iets niet volgens uw wens verloopt, mag u steeds uw klacht bekend maken. Liefst gebeurt dit eerst via de organisator.
Wij proberen steeds naar een geschikte oplossing voor het probleem te zoeken. Hiervoor staan wij ook open voor een goed gesprek.
Uw klacht kan zeker ook anoniem gebeuren. U kan uw klacht/ opmerking dan gewoon in onze brievenbus deponeren. Deze brievenbus hangt in onze gang.
Naast klachten en opmerkingen mag u ook steeds tips in deze brievenbus steken. We gaan steeds op zoek naar verbetering en u mag ons daar zeker bij helpen.
Indien u toch van mening bent dat uw klacht ontoereikend beantwoord werd, kan u zich wenden tot de klachtendienst van Kind & Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.
Dit kan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of op het telefoonnummer: 02/533.14.14.

Respect voor de privacy

Als gezin heeft u recht op respect voor de privacy (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), met bepalingen over de kennisgeving en een vertrouwelijkheidsverklaring:

 • kennisgeving: de persoonsgegevens van de kinderen en de ouders• worden alleen gebruikt in het kader van kinderopvang;• kunnen op elk moment worden ingekeken en verbeterd door de betrokkenen;• worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de naleving van toepasselijke regelgeving.
 • vertrouwelijkheidsverklaring: de organisator verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

Nuttige informatie

Verzekeringen

Kinderdagverblijf Kruimeltje heeft volgende verzekeringen afgesloten:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Lichamelijke ongevallen
 • Brandverzekering
 • Rechtsbijstand

De polis kan ingezien worden na afspraak met de verantwoordelijke.
Deze verzekeringen sloten we af bij DVV (Accenter NV) te Jules Moretuslei 219, 2610 Wilrijk. De polis aansprakelijkheid werd opgemaakt met als polisnummer 11/1528768.
De brandpolis werd opgemaakt met als polisnummer 26/1590.014.
Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren aan de verantwoordelijke. Zij brengt de verzekeringsinstelling op de hoogte.

Inlichtingenfiche

U krijgt een inlichtingenfiche mee. Deze fiche bevat alle informatie die we nodig hebben en dient u ingevuld mee te brengen bij de eerste opvangdag. Hierin informeren we naar de gewoontes en eigenheden van uw kind, belangrijke medische gegevens, telefoonnummers waarop u bereikbaar bent, uw wensen, enz.
Elke wijziging nadien (adres, werk, gezinssituatie, ...) wordt zo snel mogelijk doorgegeven aan het kinderdagverblijf.

Aanwezigheidsregister

In het kader van facturatie en veiligheid, is het belangrijk dat wij een correct aanwezigheidsregister bijhouden. Zo weten we op ieder moment welke kinderen er in het kinderdagverblijf aanwezig zijn. Ook met het oog op eventuele evacuatie is dit van groot belang. In dat geval gebruiken we het aanwezigheidsregister als controlelijst.

Meebrengen

 • luiers
 • knuffel en/of fopspeen indien nodig
 • indien nodig flessenvoeding (de juiste hoeveelheden water en poeder in aparte potjes of borstvoeding)
 • dieetvoeding of halalvoeding indien nodig
 • reservekleding
 • jas of trui om eventueel buiten te spelen
 • koortswerende medicatie (met attest van de dokter!) indien u geen gebruik wenst te maken van die van het kinderdagverblijf (0,50 euro/dosis)
 • andere medicatie (voorzien van attest van de dokter!!)
GELIEVE ALLES MET NAAM VAN UW KIND TE VOORZIEN !

Gelieve geen waardevolle spullen mee te geven (vb.: speelgoed, een fiets, ...). Bij verlies of diefstal, valt dit buiten de verantwoordelijkheid van het kinderdagverblijf.

Wijzigingen huishoudelijk reglement

Eventuele wijzigingen in het huishoudelijk reglement (die in uw nadeel zouden werken) worden u schriftelijk meegedeeld, uiterlijk 2 maanden voor deze in voegen treden. Wij zullen u dan ook vragen deze wijzigingen te handtekenen voor ontvangst en kennisneming.
Wanneer u niet akkoord bent met de wijzigingen in het huishoudelijk reglement, heeft u het recht om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen binnen de twee maanden.
Enkel in dit geval bent u het kinderdagverblijf geen schade- of opzeggingsvergoeding verschuldigd.

Beëindigen van de opvang

Opzegmodaliteiten voor de ouders

U kan de opvang definitief beëindigen door dit ten minste 3 maanden op voorhand schriftelijk te melden aan de verantwoordelijke.
Indien uw kind die maanden niet meer zou komen, betaalt u de eerste maand alsof u kind wel naar de opvang geweest zou zijn. De daaropvolgende maanden de helft van dat bedrag.
Indien u de opvang wenst te beëindigen en zich houdt aan de opzegperiode van 3 maanden, wordt de waarborg terugbetaald na ontvangst van de betaling van de laatste factuur.

Opzegmodaliteiten voor het kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf kan de opvang eenzijdig schorsen of beëindigen wanneer u het huishoudelijk reglement of de individuele overeenkomst niet naleeft of wanneer u geen gevolg geeft aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van het kinderdagverblijf.
Indien u herhaaldelijk afwijkt van het opvangplan, wordt dit besproken en kan de opvang door het kinderdagverblijf opgezegd worden.
De opzegging of schorsing worden per aangetekende brief meegedeeld met vermelding van de reden en de ingangsdatum.

Kinderopvangtoelage

Kinderopvangtoelage

Vanaf 1 januari 2016 werkt kinderdagverblijf Kruimeltje met de kinderopvangtoelage van de stad Antwerpen.

Kruimeltje werkt samen met de stad Antwerpen aan kwaliteitsvolle, laagdrempelige opvang: Kruimeltje neemt regelmatig deel aan vormingen en biedt ouders een vermindering aan op hun factuur via de kinderopvangtoelage van de stad Antwerpen.

Om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoelage moet u (één van de ouders of de opvoeder) zich registreren en voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • u woont in de stad Antwerpen
 • het kind gaat nog niet naar school
 • u betaalt de opvang per overschrijving
 • Indien u de belangrijkste opvoeder bent: u bewijst dat ofwel• het kind bij u verblijft omwille van een beslissing van het comité bijzondere jeugdzorg of de jeugdrechtbank,• er een procedure is opgestart om een dergelijke beslissing te bekomen.


De vermindering op de factuur geldt voor volgende opvang:

 • Enkel opvang op weekdagen tussen 6 en 20 uur
 • Enkel opvangdagen volgens het opvangplan


Waaruit bestaat de kinderopvangtoelage en hoe moet ik me registreren?
Dit leest u in de brochure ”de kinderopvangtoelage” die u samen met dit huishoudelijk reglement ontvangt.
Hoe gebeurt de verrekening?

 • De korting wordt onmiddellijk op de factuur verrekend.
 • Alleen opvangdagen volgens het opvangplan komen in aanmerking.
 • De stad Antwerpen houdt rekening met een vast aantal afwezigheidsdagen waarop de korting niet wordt gegeven. Deze dagen houden geen verband met de toegestane afwezigheidsdagen van het kinderdagverblijf.
 • In geval van deeltijdse opvang wordt de korting gebaseerd op de voltijdse opvang en pro rata toegekend.


Engagement van Kruimeltje

 • De dagprijs per kalenderjaar kan nooit meer dan maximum 1 euro per voltijdse dag opslaan, en maximaal 32 euro per dag bedragen.
 • De maandprijs opgenomen in dit huishoudelijk reglement omvat alle kosten m.b.t. de opvang volgens het opvangplan. Alleen extra dagen of uren buiten het opvangplan of boetes kunnen bijkomend gefactureerd worden. Er staat omschreven wat er in de prijs is inbegrepen en welke zaken ouders zelf moeten meebrengen.
 • Het kinderdagverblijf is minstens 10 uur open per dag. Deze 10 uur zitten in de prijs voor voltijdse opvang vervat.


Indien u als ouder vragen heeft in verband met de registratie en inschrijving voor de kinderopvangtoelage kan u terecht bij het contactpunt kinderopvang. Deze dienst is telefonisch bereikbaar op ma, di, do en vrij van 9u – 15u op het nummer 03 22 11 333 of via mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bij specifieke vragen in verband met uw inschrijving (bv. facturatie) kan u contact opnemen met de dienst regie kinderopvang van de stad Antwerpen, tel. 03 338 65 87, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

U bent als ouder/opvoeder zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de medegedeelde gegevens aan Kruimeltje en bij de registratie voor de kinderopvangtoelage. De bijdrage kan door het kinderdagverblijf worden teruggevorderd in geval van misbruik.